Leveringsvoorwaarden

Begrippen

 • Verkoper: Stichting Centraal Plan Bureau Rotterdam, beter bekend als Cross Comix
 • Koper: (rechts)persoon die een financiële transactie aangaat met verkoper
 • Ticket: een toegangsbewijs tot een evenement, zowel fysiek als online, voor zover hier betaling tegenover staat.
 • Publicatie: een boek, brochure of ander papieren object, dan wel een website, voor zover hiervoor betaling tegenover staat.
 • Privacybeleid: het privacybeleid zoals vastgelegd in de privacyregeling van Cross Comix

Algemene leveringsbepalingen

 • Verkoper biedt tickets en publicaties direct aan of via een derde partij, die de transactie afhandelt met inachtneming van het privacybeleid.
 • Specificaties van evenementen en publicaties, zoals genoemd op de website, zijn indicatief. De exacte uitvoering van een evenement of publicatie kan, binnen wat redelijk en billijk is, afwijken van wat verkoper vooraf heeft geadverteerd.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Levering van tickets

 • Een ticket biedt aan verkoper recht op toegang tot het evenement dat op het ticket vermeld staat. Dit recht is overdraagbaar.
 • Eenmaal gekochte tickets zijn voor koper niet annuleerbaar.
 • Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor een evenement af te lasten. In dat geval heeft koper recht op restitutie van de ticketprijs.

Levering van publicaties

 • Betaling voor publicaties is vooraf verschuldigd.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn kosten en risico’s van verzending voor rekening van de koper.
 • Behalve in geval van duidelijke mankementen, zoals misdrukken, heeft koper geen recht op restitutie.
 • Indien een publicatie niet doorgaat of substantieel afwijkt van wat eerder werd aangeboden, heeft koper recht op restitutie.

Voorwaarden, klachten en geschillen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door te kopen, cq te bestellen of te reserveren wordt de klant verondersteld deze voorwaarden te kennen en te accepteren.
 • Klachten over leveringen kunnen ingediend worden bij het stichtingsbestuur: bestuur@crosscomix.nl
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing.